บทความเพื่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไป

บทความถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ดัดแปลง หรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความก่อนได้รับอนุญาต

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลึกการเรียนรู้จากค่ายอยู่กับลูกให้สนุก 7

ส่วนหนึ่งจากการเรียนรู้ของผู้เข้าค่ายอยู่กับลูกให้สนุก
"เข้าค่ายอย่างนี้ สิ่งที่ได้เรียนรู้มันประแทกไปถึงอารมณ์และใจ ได้ประสบการณ์ตรง"
"เป็นกระบวนการที่ทำให้เปลี่ยนตัวเองได้เร็ว ทำให้เดินต่อได้ง่าย"
"ได้ความสนุก การพัฒนาจิตใจตนเอง ได้กระบวนการเรียนรู้และการคิด อย่างให้ผู้อื่นมีประสบการณ์และได้การเีรียนรู้เหมือนตนเอง"
"จัดกระบวนการในการใช้ชีวิตให้ถูกต้อง"
"รู้สึกดี และถ้าไปเล่าต่อก็เล่าได้ไม่เหมือน"
"ไม่เริ่มไม่ได้แล้ว"
"มีประโยชน์และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นจากการนำพา ได้เห็นการเป็นไปของกระบวนการได้อย่างชัดเจน และไต่ระดับความเข้มข้นทีละน้อย"
"ได้เข้าใจตัวเอง เข้าใจหัวใจ(ในองค์ความรู้)ที่ตามหา"
"ปรับร่างกายและใจให้พร้อม" "เตือนสติตัวเอง"
"เกิดประโยชน์ ใช้ได้จริง ประยุกต์เล่นกับลูก ใช้กับคนในครอบครัวและคนอื่นๆ"
"เพิ่มเติมรายละเอียดของการปฏิบบัติตัว เน้นที่ตัวลูก เมื่อเราเข้าใจตัวเองก็จะเข้าใจลูก"
"การเรียนรู้องค์ความรู้เดิม ก็สร้่างองค์ความรู้ใหม่ แล่มุมใหม่ และเข้าใจมากขึ้น
การเล่นกับลูก เปิดใจตัวเองออก ทำให้เล่นกับลูกได้ง่ายมากขึ้นเยอะ
ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่"
"เข้าใจโลกภายในของตัวเองได้ดีมากขึ้น"
"เล่นกับเด็กให้สนุกด้วยใจ"
"เป็นค่ายที่ปรับเปลี่ยนชีวิตและความคิดได้อย่างดี"